آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق تعیین الگوی کشت بهینه مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه

روش تحقیق تعیین الگوی کشت بهینه مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه

تعیین الگوی کشت بهینه مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه

چکیده
مقدمه
موقعیت جغرافیایی
آب و هوا
وضعیت جوی شهرستان مشهد(جدول)
میزان بارندگی, درجه حرارت میانگین رطوبت(جدول)
تعداد چشمه و قنوات شهرستان مشهد(جدول)
تعداد چاههای کشاورزی شهرستان مشهد(جدول)
سدهای مخزنی در مشهد(جدول)
پتانسیل منابع آبهای سطحی وزیر زمینی و بهره برداری در مشهد(جدول)
میزان سطح زیر کشت تولید و عملکرد محصولات زراعی شهرستان مشهد(جدول)
سطح زیر کشت , تولید . عملکرد محصولات باغی(جدول)
وضعیت صنعتی
وضعیت تجاری
ضرورت انجام مطالعه
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
آرمان ها
محصولات
نتایج این پژوهش
تقسیم بندی محصولات منطقه
مهمترین اهداف
اهداف مطالعه
روش تحقیق
مواد و روشها
محدودیت کود حیوانی
محدودیت کود شیمیایی
محدودیت سموم
محدودیت انحراف منفی از میانگین بازده
نتایج حاصل از برآورد مدل موتاد سالانه
سرمایه
پیشنهادات
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق