آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

روش تحقیق مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
بیان مسئله
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
متغیر ها
فرضیه ها
تعاریف واژه ها
تعریف عملیاتی
فصل دوم
پیشینه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذیری
اضطراب
علائم هیجانی
علائم جسمانی
علا ئم روانی
علائم ادارکی
علائم اجتماعی
مروری بر سابقه پژوهش
فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری اطلاعات
اعتبار وروایی پرسشنامه اضطراب کتل
روش اجرای آزمون
روش آماری
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
فهرست منا بع
پیوست ها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق