آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهیا

سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهیا

:: توضیحات بیشتر در مورد سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهیا :
فهرست مطالب
بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی
مقدمه۱
فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت
ـ نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت۶
ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟۶
ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز۹
ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات۱۱
ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن۱۲
ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن ۱۴
فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان
ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان۱۷
۱) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان۲۱
۲) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان۲۲
ـ سیستم پردازش تراکنشها۲۳
ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت۲۴
ـ سیستم گزارش‌های مدیریت۲۸
ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری۲۹
ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا۲۹
۳) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها۳۰
ـ اجزای فیزیکی سیستم۳۰
ـ وظایف پردازشی سیستم۳۱
فصل سوم: مدیریت اطلاعات
ـ مدیریت اطلاعات۳۳
ـ اهمیت مدیریت اطلاعات۳۶
ـ دانش MIS36
ـ مدیر و سیستم۳۷
ـ سیستم اطلاعات مدیریت۳۸
ـ تعریف MIS38
ـ اجزای MIS43
ـ مدلی از MIS44
ـ ایجاد MIS47
ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS49
بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید
فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید
ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید۵۲
ـ زیر سیستم ورودی۵۴
ـ زیر سیستم خروجی۵۵
ـ سیستم اطلاعات حسابداری۵۵
ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع۵۷
ـ زیر سیستم هوشمند تولید۵۸
ـ اطلاعات مربوط به کارگران تولید۵۸
ـ سیستمهای رسمی۵۹
ـ سیستمهای غیر رسمی۶۰
ـ اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان۶۰
ـ زیرسیستم انبارداری۶۲
ـ اهمیت سطح کالاهای موجود۶۲
ـ هزینه نگهداری۶۲
ـ هزینه خرید۶۳
ـ زیرسیستمهای کیفیت۶۴
ـ زیرسیستم هزینه۶۴
فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید
ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند۶۶
ـ سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات۶۷
ـ یک سیستم اطلاعاتی چیست؟۶۷
ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف۶۷
ـ یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است۶۸
ـ ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی۷۰
ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی۷۰
ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی۷۱
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان۷۲
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌کنند۷۲
ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی۷۳
ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش۷۳
ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی۷۴
ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی۷۵
ـ معماری اطلاعات۷۶
ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب۷۷
ـ اینترنت۷۸
ـ اینترانت۷۸
ـ اکسترانت۷۹
فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شرکت مهپا
ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید ۸۱
شرکت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته
بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید
فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت
ـ انتخاب موضوع پروژه۸۶
ـ تشریح محل انجام پروژه۸۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق