آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

طبقه بندی عموم ی چرخدنده های مخروطی مارپی چ ……………………………………………. ۴۹
هندسه چرخدنده مخروطی مارپیچ و روابط پایه ا ی ………………………………………… ۵۵
زاویه مارپیچ ………………………………………………… . ۵۶
جهت مارپی چ ………………………………………………………………………….. ۵۷
جهت های چرخش ……………………………………………………………………….. ۵۸
انتخاب جهت انحناء و چرخ ش ……………………………………………………………………………. ۵۹
اشکال مخرو ط های چرخدنده های مخروطی ……………………………………………………..
جهت مارپیچ، جهت چرخش و رابطه آنها با نیروه ا …………………………………………… ۶۱
تجزیه نیروه ا ………………………………….. ۶۳
نیروی رانش محوری …………………………………………………………………………………………. ۶۴
نیروی شع ا عی ………………………………….. ۶۵
محاسبات تنش و نرخ توا ن ……………………………………………………………………………….. ۶۸
۷۰………………………………………………………………………………. Gleason سیستم گلیسون
زاویه مارپیچ سیستم گلیسو ن ………………………………………………………………………….. ۷۲
چرخدنده های صفر و هایپوئی د ………………………………………………………………………….. ۷۳
۷۵………………………………………………………….(hypoid gears) چرخدنده های هاپیوئید
کلینبرگ …………… ۷۸ (palloid) چرخدنده های مخروطی مارپیچ با سیستم پالوئید
۴
عنوان صفحه
برای چرخدنده های مخروطی مارپی چ ……………………. ۸۵ (kurvex) سیستم کروکس
محاسبات چرخدنده کروک س ………………………………………………………………………………. ۸۹
طراحی چرخ دنده های ها پیوئید برای محورهای اتومبیل :…………………………………… ۹۷
۱۰۴……………………… (ARCOID ) چرخدنده های مخروطی مارپیچ سیستم آرکوئی د
حل مسأله ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۵
مقدمه:
بر صاحبان خرد و دانش و بینش پوشیده نیست، که یکی از شاخصهای ارزنده
موفقیت ملل بر دیگران میزان اطلاعات و مسئولیت های فردی است که بایستی در قبال
کار و تخصص خود داشته باشند.
بدیهی است که استادان و مهندسان و معلمان چون مشعلدارانی بزرگ، روشنی بخش
راههای تیره و تار زندگی ابناء بشر می باشند زیرا که توانسته اند زندگی عادی اولیه
جامعه را بصورت نوین امروزی تبدیل نمایند . همانطوری که ملاحظه می شود اغلب
کشورها از جمله کشورهای اروپای غربی و شرقی که دارای صنایع سنگین بوده و
پیوسته در پناه کوشش و زحمات طاقت فرسای مهندسین کار آزموده و دانشمندان
لایق خود توا نسته اند کشورشان را به اوج عظمت برسانند و از دسترنج و تکنیک های
برتر خود سایر کشورها را رهنمون باشند و ماشین آلات صنعتی و الکترونیکی خود
را در اغلب کشورهای جهان گسترده نمایند در این صورت دنیایی که با این سرعت
بطرف دانش و بینش و صنعت پیش میرود بر ما است که بکوشیم تا لااقل قطره ای از
۶
دریا باشیم .البته ناگفته نماند که کشور عزیز ما با داشتن مهندسین متخصص و
جوانهای متفکر استعداد صنعتی ش دن را خواهد داشت در این صورت بر این افراد
است که در کمک به صنعت و خود یاری کوشا باشند.
اما در این میان مهندسین یا متخصصین در هر رشته ای را خود مأخذ و منبعی باید
تا در تحت آن بتوانند بوظایف کار خود و پیشرفت و تکنیکهای نوین آگاهی پیدا کنند
و برای دسترسی به این اهداف ، کتاب یکی از منابع مهم بوده که می توان توسط آن
خود و دیگران را در جهت علم و صنعت هدایت نمود . از آنجایی که در امور فنی
وتکنیک امروزه کتابی در این مورد در دسترسی دانشجویان و دانش پژوهان در
رشته های صنایع و مکانیک و ذوب فلزات نمیباشد لذا تصمیم بر آن گرفتم تا شاید
این مجموعه کوچک ناچیز کمکی به دانش دیگران و راهنمایی برای کارخانجات
ماشین سازی بوده و در پیشرفت صنعت شریک باشم.
این مجموعه با نام طراحی چرخ دنده های پینیون کرانویل شامل کلیاتی درباره انواع
چرخ دنده و طراحی کامل چر دندههای پینیون کرانویل و ماشین های مورد استفاده
برای تراش این نوع چرخ دنده ها می باشد. البته در بخش آخر نمودارها و شکل هایی
که می توانست برای استفاده کننده مفید باشد گنجانده شده است . در خاتمه لازم
می دانم که از زحمات و راهنماییهای بی دریغ جناب آقای دکتر غلام حسین پایگانه
صمیمانه قدر دانی نمایم.
تابستان ۱۳۸۵ – محمد خانی
۷
فصل اول
انواع چر خدنده ها
۸
فصل اول – انواع چرخدنده:
-۱ چرخدنده های شانه ای
این نوع چرخدند ه ها معمولا برای دستگ ا ه هایی ساخته می شوند که بخواهند
حرکت دورانی را به حرکت مستقیم تبدیل نمایند.
-۲ چرخدنده های ساده
از این چرخدنده ها برای انتقال حرکت در محور های موازی استفاده می گردد
دنده های این نوع چرخدنده ها موازی محور چرخدنده بوده و بر روی محیط
استوانه ای ایجاد می گردد.
هنگام کار در چرخدنده های ساده روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از
چرخدندهها خلاف جهت حرکت چرخدنده دیگری می باشد.
-۳ چرخدنده های ساده داخلی
این نوع چرخدنده ها را در مواردی که دو محور نسبت به هم نزدیک بوده و امکان
استفاده از دنده های ساده خارجی دیگر نباشد از چرخد نده های ساده داخلی
استفاده می شود. بدیهی است همان طور که می توان روی محیط استوان ه ای دندانه
ایجاد نمود در داخل استوانه های داخلی نیز دندانه یا شیار ایجاد کرد این نوع
چرخدنده ها دارای استقامت و دوام بیشتری می باشند.
۹
-۴ چرخدنده های مارپیچی
این نوع چرخدنده ها برای انتقال نیرو در محورهای موازی و محورهایی که دارای
زاویه بوده و نسبت به هم متنافر می باشند بکار می روند
-۵ چرخدنده های مخروطی
از این نوع چرخدنده برای انتقال نیرو در محورهای عمود بر هم و یا محورهایی
که با هم متقاطع بوده و زوایای آنها کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه است استفاده
می گرددا دنده های این نوع چرخدنده ها روی محیط یک مخروط ناقص به صورت
ساده و یا به صورت مارپیچ ایجاد می شود.
-۶ چرخدنده های حلزونی
این نوع چرخدنده ها را جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم بکار میبرند
این چرخدنده ها از نظر ساختمان شبیه چرخدنده های مارپیچ است با این تفاوت
که این چرخدنده ها با پیچ حلزون درگیر می شوند باین جهت در سطح خارجی آن
فرم قوس مانندی ایجاد می شود که بستگی به نوع پیچ دارد.
-۷ چرخدنده های جناقی
دنده های این نوع چرخدنده ها را طوری روی محیط استوانه ایجاد می کنند که
دنده ها نسبت به ه م دارای زاویه بوده و معمولاً این زاویه از ۹۰ درجه کمتر
می باشد. در صفحات بعد انواع چرخدنده ها نشان داده شده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق