آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بیان کلی مسئله
اهمیت و ضرورت پزوهش
پنج خصوصیت جریان رشد ازدیدپرفسور کوزنتوس برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۷۱
انواع مشکلاتی که حاکی از نامطلوب بودن شاخص های بهره وری هستند
اهداف پژوهش
سؤالات
بررسی تئوری های مرتبط با متغییرهای اصلی تحقیق
۴ وظیفه اصلی مدیر برای نیل به بهره وری در سازمان
بهره وری از دید تیلور
تجزیه و تحلیل بهره وری
دو معیار اصلی برای قابل اندازه گیری کردن و مقایسه کردن ستاده ها و داده ها
مدل های بهره وری نیروی انسانی
از دید هرزبرگ انگیزه ها یا عواملی که بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها تاثیرات مثبت دارند
نگرشی تحلیلی بر مدل های معرفی شده
ویژگیهای اساسی بهره وری در انسانها
هر پژوهش علمی از دو بخش متمایز تشکیل می شود
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گرد آوری اطلاعات
عوامل مربوط به انگیزه های غیر مالی
عوامل مربوط به انگیزه های مالی
عوامل مربوط به آموزش و آگاهی
اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها
شرکت های خودرو سازی به ترتیب بازده حقوق
نتیجه گیری
پیشنهادات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق