آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » مقاله بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

مقاله بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف

- اهداف کلی

- اهداف جزئی

- سوالات تحقیق

تعریف مفهومی واژه‌ها

فصل دوم

پیشینه و تاریخچة آموزش از راه دور

مسایل بنیادی درآموزش از راه دور

- رویکردهای اساسی آموزش از راه دور

- علل پیدایش آموزش از راه دور

- مزایا و امکانات آموزش از راه دور

- آموزش از راه دور ورویکردهای آموزشی و یادگیری

- تکامل نسلی آموزش از راه دور

ارکان، ویژگی‌ها و مبانی آموزش از راه دور

آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران

تفاوت‌های موجود بین دانش آموزان نظام حضوری و فراگیران آموزش از راه دور

طبقه بندی مخاطبین

روش‌ها و فرایندهای اجرایی تحصیل درآموزش از راه دور

چالش‌ها و دغدغه‌های مرتبط با آموزش از راه دور

فصل سوم

روش تحقیق

فصل چهارم

طرح تحقیق

فصل پنجم

یافته‌ها و نتایج

محدودیت‌های تحقیق

راه کارهای پیشنهادی تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

فهرست اشکال و جداول

شکل شماره ۱ – رویکردهای آموزشی و یادگیری

شکل شماره ۲- فرایند اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور

شکل شماره۳- چرخه اصلاح و توسعه رفتار از طریق آموزش

جدول شماره ۱- مقایسه فراگیری نظام رایج حضوری با فراگیران نظام آموزش از راه دور

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق