آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه :
هر انسانی براساس ملاک ها و معیارهایی که در اختیار دارد همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کارائی، موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید. مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از : خود، ادراک هر از فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزش، نسبت به بدن موزان خود، ارزشیابی خود. به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختار روانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری، عاطفی، رفتاری انسان ایفای نقش می کند، شکل می گیرد، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است) تشخیص به موقع روحیات کودک و پاسخ به موقع و متعادل به آنها درک شد، اعتماد به نفس او بسیار مؤثر است، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (اسدالهی، موسوی ۱۳۷۶) در رابطه با افکار و غیر منطقی الیس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در فرد جستجو کرد، اضطراب عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و آشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظر الیس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مداوم برای خود تکرار می کند بنابراین جنبهای صفات پایدار شخصیت را ازین باورها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند. البرت الیس بنیانگذار نظریه بنیانگذار نظریه عقلانی – عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها و اعتقادات غیرمنطقی است. (شفیع آبادی ۱۳۷۱).

فصل اول.. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
مقدمه : ۲
طرح مسئله : ۳
سؤال مسئله : ۵
اهداف تحقیق : ۵
اهمیّت و ضرورت تحقیق : ۵
تعریف نظری : ۶
تعریف عملیاتی : ۶
دانش جویان مشروطی : ۶
فصل دوم.. ۷
پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۷
(نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش) ۸
مقدمه : ۸
عزت نفس چیست : ۸
انواع اعتماد به نفس : ۹
عزت نفس : ۱۱
استقلال عمل : ۱۱
مسئولیت پذیری : ۱۲
پیشرفت گرا : ۱۲
جدیّت و سخت کوشی : ۱۲
پذیرش ناکامی ها : ۱۲
مؤثر بودن : ۱۲
روش های تقویت اعتماد به نفس : ۱۳
ارتباط با خدا : ۱۳
شناخت بهتر خویش : ۱۳
تکیه بر توانایی های خود : ۱۳
خطر پذیری : ۱۳
خودارزیابی : ۱۴
ارزیابی مثبت از خود : ۱۴
اصل اول : گذشته را پذیرید و آینده را دگرگون کنید. ۱۴
اصل دوم : درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید. ۱۵
اصل سوم : تصمیم گرفتن را تمرین کنید. ۱۵
اصل چهارم : نتایجی را که می خواهید مجسم کنید. ۱۵
اصل پنجم : در برخی زمینه ها متخصص شوید. ۱۶
قسمت اول : پیشینه نظری.. ۱۶
تاریخچه : ۱۶
مفهوم عزت نفس : ۱۹
الف ) بعد اجتماعی : ۱۹
ب ) بعد تحصیلی : ۱۹
ج ) بعد جسمی : ۲۰
د ) بعد خانوادگی : ۲۰
هـ ) بعد کلی عزت نفس : ۲۱
چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد : ۲۱
عزت نفش از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی : ۲۲
معانی نفس در قرآن کریم : ۲۲
عزت نفس در احادیث و روایات اسلامی : ۲۳
نظریه دانشمندان اسلامی در مورد نفس : ۲۴
تفکر غیر منطقی : ۲۴
دیدگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیرمنطقی : ۲۷
دیدگاه ادلر : ۲۷
دیدگاه راجرز : ۲۸
دیدگاه اسمیت : ۲۸
۱ ) جنبه فیزیولوژیکی : ۲۹
۲ ) جنبه اجتماعی : ۲۹
۳ ) جنبه روان شناختی : ۲۹
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور : ۳۱
فصل سوم :.. ۳۳
روش تحقیق.. ۳۳
جامعه مورد مطالعه : ۳۳
حجم نمونه : ۳۴
روش نمونه گیری : ۳۴
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر : ۳۴
روش آماری مربوط به فرضیه : ۳۵
روش تحقیق : ۳۵
فصل چهارم :.. ۳۶
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها.. ۳۶
مقدمه : ۳۷
جدول ۱ . ۴ ) نمرات عزت نفس آزمودنی ها در دو گروه دانشجویان ممتاز و مشروطی از آزمون عزت نفس… ۳۷
جدول ۲ . ۴ ) مقداربرای مقایسه عزت تفس دانشجویان ممتاز و مشروط.. ۳۹
فصل پنجم :.. ۴۰
بحث و نتیجه گیری.. ۴۰
بحث و نتیجه گیری : ۴۰
محدودیت ها : ۴۱
منابع و ماخذ : ۴۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق