آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مختصر توضیحات در مورد دانلود مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

در این فصل، روش تحقیق، جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری، متغیّر‌های پژوهش، ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات، روش انجام پژوهش و روش‌های آماری به¬کار رفته در این پژوهش مطرح می‌گردد.

روش تحقیق
تحقیق از نوع نیمه تجربی است.

جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری: دانشجویان دختر راست دست با میانگین سنی۵۷/۱± ۲۲ سال که بیشترین امتیاز را از آزمون اولیۀ (پرسشنامۀ تصویرسازی ذهنی حرکت) کسب کرده¬اند.
نمونۀ آماری: تعداد ۳۰ نفر از بین ۱۰۰ دانشجوی دختر راست دست دانشگاه آزاد واحد نیشابور بودنـد که بیشترین امتیاز را از آزمون پرسشنامه تجـدیدنظـر شـدۀ تصویرسازی ذهنی حرکت (MIQ-R) ‌هال و مارتین (۱۹۹۷) کسب کرده¬اند. سپس آزمودنی‌ها به سه گروه ۱۰ نفری تقسیم شدند که تمام مراحل گروه‌بندی آن¬ها به¬صورت تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه با توجه به پژوهش‌های مشابه خارجی و با مراجعه به منابع علمی جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن (ضریب آلفای مساوی ۵۰/۰ و حجم اثر ۸۰/۰ و توان آزمون برابر با ۹۳/۰) در هر گروه ۱۰ نفر تعیین گردید.

متغیّرها
الف) متغیّر مستقل: تصویرسازی توجّه درونی و بیرونی
ب) متغیّر وابسته: زمان باقی¬ماندن روی هدف، برای تعیین میزان عملکرد و یادگیری در تکلیف تعقیب¬سنج چرخان.
ج) متغیّرهای کنترل شده: متغیّرهایی که محقق در طی آزمون سعی بر ثابت نگه¬داشتن آن¬ها برای تمامی شرکت-کنندگان داشته، از جمله سن، داشتن سلامت جسمانی و روانی، عدم آشنایی آن¬ها با تکلیف موردنظر، تعداد کوشش-ها و زمان اجرا، می¬باشد.
د) متغیّرهای مداخله¬گر: این متغیّرها تحت کنترل محقق نبوده و جزء محدودیت این تحقیق به حساب می¬آید از جمله وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نوع تغذیه و ضریب هوش و… البته محقق چون از روش تصادفی برای توزیع این متغیّرها در هر سه گروه مورد نظراستفاده کرده تا حدودی شرایط تعدیل شده است.

ابزار مورد استفاده و روش جمع‌آوری اطلاعات
۱- با استفاده از پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ تصویرسازی حرکت (MIQ-R) اطلاعات مربوط به قابلیت تصویرسازی ذهنی آزمودنی‌ها به¬همراه مشخصات فردی جمع¬آوری گردید.
۲- به کمک نوار ضبط صوت، دستورالعمل تصویرسازی ذهنی برای گروه‌های مربوطه به¬صورت کاملاً یکنواخت پخش گردید.
۳- با استفاده از نرم افزار تعقیب¬سنج چرخان دیجیتال، مدّت زمانی¬که آزمودنی‌ها در هر تلاش بر روی هدف باقی ماندند، ‌‌اندازه‌گیری گردید. این دستگاه شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار می‌باشد. در بخش نرم‌افزار آن دارای¬¬ امکانات بسیار گسترده¬ای است (شکل۱-۳).
۴- جمع¬آوری اطلاعات توسط نرم¬افزار طراحی شده با تمام جزئیات اعّم از مدّت زمان موفّقیّت از کل زمان تعیین شده، مدّت موفّقیّت در هر دور، نام آزمون، مشخصات فردی، ساعت و تاریخ اجرای آزمون و غیره به محیط Excel همزمان با اجرای آزمون منتقل گر

شکل شماره ۱-۳) صفحه نمایش نرم افزار با امکانات مربوط
شکل شماره ۲-۳) وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی‌ها

شکل شماره ۳-۳) مشخصات کامل آزمون ایجاد
شکل شماره ۴-۳) ایجاد مراحل مختلف (فراگیری ، یادداری
شکل ۵-۳) اجرای آزمون و نتیجه پایانی آن

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق