آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری (کارآموزی معماری)

وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری (کارآموزی معماری)

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری (کارآموزی معماری)

فهرست

وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری

تقسیم بندی کارهای پیمانکاری :

رشته ابنیه :

شناخت از مسائل اولیه کارگاه

۱)مرحله اول : شناخت پروژه و مسائل مربوط به آن

ب)‌بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی و واقلیمی .

۲)مرحله دوم : تدوین برنامه اجرایی و تدارکاتی کارگاه

۳) مرحله سوم : آماده سازی محل کار

۴)مرحله چهارم  ـ تهیه و تدارک مصالح لازم:

 مرحله پنجم : تجهیزات وماشین آلات

تیرچه :

الف ) عضو کششی

 ب ) میلگردهای عرضی

ج ) میلگردبالایی

د) بتن پاشنه تیرچه پیش ساخته

ح) میلگرد کمکی اتصال

بلوک :

میلگردهای  افت حرارت

 میلگرد ممان منفی

حمل ونقل وانبار کردن تیرچه :

اجرای سقفهای تیرچه وبلوک

 تعبیه سوراخ درسقف

 سقف های طره ای ( کنسول )

 جزئیات بتن پوششی  سقف تیرچه  بلوک

 بتن :

 سیمان :

نسبت اختلاط اجزاء بتن

قرنیز

اندود گچ و خاک :

نشانه گذاری یا اجرای کرم بندی :

شمشه گیری :

عایق کاری :

موزاییک کاری :

کرم گذاری بوسیله موزاییک :

فرش کردن موزاییک به کمک ریسمانکار:

کرم گذاری متقابل و گونیا سازی :

محوطه سازی :

جان پناه پشت بام:

کاشی کاری :

سنگ کاری

نصب درب پنجره :

وظایف و تشکیلات شرکتهای پیمانکاری

بطورخلاصه شرکتهای پیمانکاری به شرکتهایی گفته میشودکه عهده داراجرای‌کاری  از سازمانی شخصی و خلاصه منبعی با قیمتهای معینی می گردد . و انجام اجرای عملیات آنرا بعهده می گیرد . و این شرکتها می تواند در ملکیت یک و یا چند نفر باشد که به یکی از صورتهای تشکیل شرکت مانند شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و یا شرکت تعاونی بوجود می آید . به هر ترتیب پس از تشکیل شرکت یک نفر از سهام داران به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب می گردد و وکلیه وظایف اداره امور شرکت و مدیریت اجرایی پروژه را عهده دار خواهد بود .

با توجه به وظایفی برای مدیریت عامل شرکت وجود دارد لازم است که از امور تجارت – حقوق ـ مالی ـ روابط کارکری و امور مهندسی و تولیدی و  خلاصه مدیریت اطلاع کافی داشته باشد . و بتواند در شرایط مختلف روشهای مناسب برای اجرا و  پیشبرد کارها انتخاب نماید . و در کارهای برآورد ، برنامه ریزی ها و خرید و تدارکات و سازمان دهی و کنترل کارها وارد به امور و آگاهی کامل داشته باشد .

در مجموع وظایف کلی پیمانکار را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

۱)بررسی و آنالیز کامل کار پیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه ،  با در نظر گرفتن سودی متناسب با سرمایه و پیش بینی لازم در مورد هر گونه مخاطره و آینده نگری های لازم .

۲)داشتن اطلاعات کافی از روشها ، مصالح ، وسایل ساختمانی ، تجهیزات و ماشین آلات .

۳)برآورد دقیق براساس نقشه های موجود ، فهارس بهاء ، سوابق .

۴)نظارت دقیق به کارها و عملیات اجرایی و به وجود آوردن کارایی و راندمان زیاد با داشتن کادر شایسته .

۵)کنترل و نظارت دقیق بر مخارج خرید و حسابداری و  امور مالی .

۶)دارابودن سیستمی برای گزارش ارائه گزارش هزینه های حقیقی و پیشرفت پروژه و مقایسه آن با آنچه که قبلا برآورد شده است .

۷)داشتن سیستم مناسب انبارداری ، نگهداری ابزار و وسایل و ماشین آلات .

۸)داشتن سیستم روابط خوب با کارگران ، فروشندگان ، و سایر مقاطعه کاران و حسن رفتار .

۹)در نظر گرفتن حجم کار مناسب با توجه تشکیلات شرکت .

۱۰) در اختیار داشتن تشکیلات مدیریت و نظارت صحیح برای رعایت کلیه موارد یادشده .

برای بوجود آوردن یک سیستم مدیریت اجرای پروژه راعهده دار  خواهد بود. با توجه به و ظایفی که برای مدیریت عامل شرکت وجوددارد لازمست که از امور تجارت ـ حقوق ـ مالی ـ روابط کارگری وامورمهندسی و تولیدی  وخلاصه مدیریت اطلع کافی  داشته باشد وبتواند درشرایط مختلف روشهای مناسب برای اجراء وپیشبرد کارها بر آورد برنامه ریزیها وخرید وتدارکات وسازماندهی وکنترل کارها وارد برنامه ریزیها وخریدوتدارکات وسازماندهی وکنترل وارد به امور آگاهی کامل داشته باشد .

 درمجموع وظایف کلی پیمان کار را می توان بشرح ذیل خلاصه نمود.

 برای دانلود این پروژه بر روی “پرداخت آنلاین” کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق