آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » پروژه روانشناسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی

پروژه روانشناسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر
افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
فصل اول:
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق
۱-۶٫ متغیرهای تحقیق
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی
فصل دوم:
۲-۱٫ خانواده
۲-۲٫ ازدواج
۲-۳٫ رضایت زناشویی
۲-۴٫ عوامل موثر بر رضایت زناشویی
۲-۴-۱٫ سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی
۲-۴-۲٫ جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی
۲-۴-۳٫ مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی
۲-۴-۴٫ تفکر و شناخت در رضایت زناشویی
۲-۴-۵٫ سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی
۲-۴-۶٫ خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی
۲-۵٫ طرحواره
۲-۵-۱٫ طرحواره‌ها و افکار خودکار
۲-۵-۲٫ طرحواره‌ها و اسنادها
۲-۵-۳٫ طرحواره‌ها و انتظارات
۲-۵-۴٫ طرحواره‌ها و فرضیات
۲-۵-۵٫ طرحواره‌ها و استانداردها
۲-۵-۶٫ نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی
۲-۵-۶- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی
۲-۵-۷٫ طرحواره‌های ناکارآمد
۲-۵-۸٫ منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۹٫ انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۹- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد
۲-۵-۹- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل
۲-۵-۹- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل
۲-۵-۹- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن
۲-۵-۹- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری
۲-۵-۱۰٫ خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۱٫ سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد
۲-۵-۱۲٫ طرحواره درمانی
۲-۵-۱۲- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۲- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۳٫ بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور
۲-۵-۱۳- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)
۲-۵-۱۳- ب). راهبردهای شناختی
۲-۵-۱۳- ج). تکنیک‌های بین فردی
۲-۵-۱۳- د). الگو شکنی رفتاری
۲-۶٫ حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور
فصل سوم:
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
۳-۳٫ روش جمع آوری داده‌ها
۳-۴٫ ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها
۳-۴-۱٫ فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش
۳-۴-۲٫ پرسشنامه DASS
3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)
3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق