آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » پروژه روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر

پروژه روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر
روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر  
فهرست مطالب
مقدمه ۳
موضوع : ۴
جوشکاری قوسی زیر پودری ۵
اصول کار ۶
مزایای جوشکاری قوسی زیر پودری ۸
فلزات جوش پذیرومحدوده ضخامت ۱۰
کاربردهای فرایند ۱۰
انواع فلزات ۱۰
شکل اتصال ۱۱
کاربریهای صنعتی جوش قوسی زیر پودری ۱۲
تجهیزات وماشین آلات ۱۳
منابع قدرت ۱۳
روش مدلسازی ۲۹
خاص مواد ۳۲
نحوه مدلسازی منبع حرارتی ۳۳
تخمین انرژی جوش ۳۳
جدول ۱ : بازده قوس الکتریکی برای روشهای مختلف جوشکاری ۳۴
توزیع انرژی جوش ۳۴
مدل هندسی ۳۶
شکل ۱ : مدلهای هندسی در آنالیز جوشکاری ۳۷
مش بندی مدل ها ۳۸
شکل ۲ : ایجاد المانهای ارتباطی بین المانهای درشت و ریز ۳۹
شکل ۳ : مش بندی قطعه برای جوشکاری ۴۰
شکل ۴ : Adaptive Meshing 41
اضافه کردن فیلر ۴۲
شکل ۵ : فعال و غیر فعال کردن المانها ۴۳
جوشکاری (جوش زیر پودری) ۴۳
 مقدمه
اکنون قصد داریم نکاتی را در زمینه روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر  مطرح سازیم . مطالب این بخش به صورت کاملا کلی بیان شده اند به گونه ای که امکان بکارگیری آنها در هر نرم افزار المان محدود  وجود دارد .
نکته دیگر آنکه مطالب این بخش کلیاتی در مورد نحوه شبیه سازی جوش در کامپیوتر است اما بدیهی است که جهت مدلسازی جوش در یک نرم افزار المان محدود علاوه بر تسلط کامل بر آن نرم افزار ، نیار به تمرین و حل مثالهای متعدد در زمینه مزبور است . علاوه بر این با توجه به در دسترس نبودن هیچ کتاب و یا جزوه ای که به طور خاص مدلسازی جوش در کامپیوتر را آموزش داده باشد ، بهره گیری از یک استاد توانا که با این پروسه آشنایی کامل داشته باشد ضروری است و مطالب این بخش و مطالب مشابه در کتب و مقالات علمی تنها اشاراتی به کلیات مدلسازی جوش دارد .
خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق