آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق

پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق
فهرست مطالب
مقدمه : ۴
خلاصه طرح : ۶
گالری هنر شرق ۶
اعضای گروه ۶
توصیف پروژه : ۷
امکان سنجی : ۸
نیاز سنجی : ۹
جدول برآورد تجهیزات و بر آورد قیمت ۱۰
کروکی تجهیزات : ۱۱
چارت تشکیلاتی : ۱۳
جدول نیروی انسانی مورد نیاز و بر آورد حقوق ۱۴
شرح وظایف ۱۵
جدول بر آورد مواد مصرفی : یک ماهه ۱۶
شرایط محل تاسیس ۱۷
جدول بر آورد هزینه ها ۱۸
محاسبه هزینه استهلاک تجهیزات : ۱۹
جدول سرمایه گذاری ۲۱
نحوه برآورد سرمایه ۲۲
مجموع هزینه های واحد کاری ما به شرح زیر می باشد. ۲۲
نحوه تامین سرمایه ۲۳
جدول برآورد در آمد : ۲۴
صورت حساب سود و زیان ۶ ماهه گالری هنر شرق ۲۵
صورت حساب سرمایه ۶ ماهه ۲۶
توجیه پذیری اقتصادی ۲۷
نسبت سود به سرمایه : ۲۸
محاسبه نقطه سر به سر ۲۹
بازار یابی (تبلیغات ) ۳۰
ابتکارات ۳۱
جدول زمانبندی ۳۲
میزان مفید بودن طرح برای جامعه ۳۳
اشتغالزایی ۳۴
میزان اشتغالزایی طرح برای جامعه : ۳۴
گزارش بازدید ۳۵
ضمائم ( مجوزها ، فرم استخدام ،فرم قرار داد کار ) ۳۷
اخذ مجوز: ۳۷
فرم استخدامی ۳۸
فرم قرار داد کار ۳۹
کارت ویزیت ۴۰
اعلامیه ۴۱

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق