آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

ماهیت حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی ، که گاهی اوقات حسابداری مدیریت نیز نامیده می شود، باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می نماید.

در مرحله برنامه ریزی، حسابداری صنعتی با آینده سروکار دارد و در مرحله کنترل ، حسابداری صنعتی با زمان حال و مقایسه نتایج جاری با استانداردها و بودجه های از پیش تعیین شده ، سروکار دارد. مدیریت واحد تجاری از طریق استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط حسابداری صنعتی یا غالباً می تواند قسمت هایی را که به درستی وظایف خود را انجام نداده اند، شناسایی نماید.

حسابداری صنعتی به طور ادواری ، معمولاً در پایان دورة مالی، جهت تعیین سود با هزینه هایی که در گذشته اتفاق افتاده و همچنین با سهم هزینه های تاریخی سروکار دارد. در این مقطع ، روش حسابداری صنعتی خصوصاً جذب هزینه های ساخت را به کالاهای تولید شده موجود در پایان دوره و محصولات انتقال یافته به حساب «بهای تمام شده کالای فروش رفته» مد نظر قرار می دهد.

فهرست مطالب:

نمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی … ….. ۵

ماهیت حسابداری صنعتی …………….. ….. ۶

مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی ….. .. ۷

مؤسسات بازرگانی و تولیدی : مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته….. ۷

انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی …….. ۸

هزینه محصول و هزینه دوره ……………….. ۱۰

انواع موجودیها در واحدهای تولیدی ……….. ۱۰

جریان هزینه های تولید در سیستم دائمی ……. ۱۱

جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده ………… ۱۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق