آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول
تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء : ۶
معاونت مالی: ۶
مدیریت حسابداری مرکز ۶
فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز ۶
مبنای تهیه صورتهای مالی ۸
موجودی جنسی: ۸
دارای ثابت مشهود ۸
محصولات تولیدی ۸
چارت سازمانی: ۱۰
فصل دوم
دایره وام: ۱۳
وظایف دایره وام ۱۳
سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا ۱۳
شرایط عمومی برای کلیه وامها ۱۴
مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) ۱۵
فصل سوم
نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن ۱۷
مقررات کلی وام ۱۷
شرایط وام گیرندگان ۱۹
مدت باز پرداخت وام ۱۹
روش اجرا ۲۱
سند حسابداری
نحوه پرداخت وام خودرو ۲۶
اهداف وام خودرو ۲۶
منظور از وام خودرو ۲۸
مقررات کلی وام خودرو ۳۰
ارزیابی و نظارت ۳۲
شرایط وام گیرنده ۳۲
سند حسابداری
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه) ۳۵
علت پرداخت وام تلفن همراه ۳۵
مقررات کلی وام تلفن همراه ۳۵
شرایط وام گیرندگان ۳۷
سند حسابداری
نحوه پرداخت وام رفاه ۴۰
چگونگی پرداخت ۴۰
مقررات کلی وام رفاه ۴۱
شرایط وام گیرنده ۴۲
سند حسابداری
مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج ۴۴
شرایط وام گیرندگان ۴۶
سند حسابداری
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج ۴۸
مقررات کلی وام ۴۸
شرایط وام گیرنده ۴۹
سند حسابداری
مدارک لازم ۴۹
نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو ۵۰
شرایط اختصاصی وام لیزینگ ۵۰
سند حسابداری
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق