آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » گزارش کارورزی شرکت هانی چاپ قم- مهندسی شیمی -گاز

گزارش کارورزی شرکت هانی چاپ قم- مهندسی شیمی -گاز

مختصر توضیحات در مورد دانلود گزارش کارورزی شرکت هانی چاپ قم- مهندسی شیمی -گاز:

فهرست :

چکیده کلی مطالب                                                                               ۱

مقدمه                                                                                              ۲

معرفی واحد                                                                                      ۷

فعالیت کارورز                                                                                   ۹

فصل اول                                                                                          ۱۱

 بخش اول : آشنایی با ساختار بسپارها                                            ۱۲

 بخش دوم : فیلم پلی اتیلن                                                              ۵۰

بخش سوم : مشخصات دستگاه تولید پلاستیک                                 ۹۰

فصل دوم                                                                                         ۹۳

چاپ                                                                                          ۹۴

فصل سوم                                                                                        ۱۱۲

برش و دوخت                                                                                      ۱۱۳

نتیجه                                                                                               ۱۱۴

منابع و مأخذ                                                                                     ۱۱۴

 

چکیده کلی مطالب :

در ابتدای گزارش مقدمه ای تحت عنوان ستایش پلاستیک ها، کاربرد آنها و تاثیرات آن در رشد و زندگی امروزه بشر عنوان شده است. سپس بعد از معرفی شرکت هانی چاپ، فعالیت های روزانه خود را طی این دوران شرح داده و در قسمت بعد مفسر به شناسایی دستگاه ها و کار آنها در سه قسمت تولید، چاپ، برش و دوخت پرداخته ام . در بخش تولید پلاستیک به معرفی پلی اتیلن ماده سازنده پلاستیک، روش تولید پلاستیک از این ماده ارزشمند شرح کامل و مفسری داده شده است.

به دلیل آنکه استاد راهنما متذکر شدند که یک دستگاه را کامل توضیح داده و مختصری از دستگاه های دیگر عنوان شود، دستگاه تولید را مفسر توضیح داده و چاپ، برش و دوخت مختصر معرفی شده است. که در بخش چاپ به مقایسه مختصری از سه نوع دستگاه چاپ پلاستیک که در دنیا موجود است پرداخته شده است. در بخش برش و دوخت فقط کار دستگاه ها در این کارخانه ذکر شده است.

در پایان فهرستی از منابع و مآخذ که در طی تنظیم گزارش مورد استفاده بود بیان شده است.

برای دانلود این پروژه بر روی “پرداخت آنلاین” کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق